НАРОД ВРШИ СВОЈУ СУВЕРЕНОСТ

ИЗВРШНИ ОРГАН
Задатак Извршног органа
 је да спроводи административне, организацијске и техничке послове ради доброг остваривања

ПРЕДЛОГА ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАРОДНОГ ДИРЕКТНОГ ВРШЕЊА СВОЈЕ СУВЕРЕНОСТИ.

СВА ДОКУМЕНТА ИЗЛОЖЕНА НА ОВОМ ИПРОСТОРУ СУ ЈАВНА И МОГУ СЛОБОДНО ДА СЕ ПРЕНЕСУ У СОПСТВЕНИ РАЧУНАР.

СУВЕРЕНИСТИЧКИ

НАРОДНИ СКУПОВИ И САБОРИ НАРОДА

ДИРЕКТНО НАРОДНО ВРШЕЊЕ ЊЕГОВЕ СУВЕРЕНОСТИ

СУВЕРЕНИСТИЧКИ НАРОДНИ СКУПОВИ

Народни скупови и народни сабори на којима држављани Републике Србије директно врше своју сувереност на основу чланова 1-3 важећег Устава су суверенистички.

Треба да се одрже:

 • два суверенистичка народна скупа у свакој општини,
 • два суверенистичка сабора народа у сваком месту/граду с више од 40.000 становника,
 • један суверенистички сабор целог народа Републике Србије испред Дома Народне скупштине у Београду.

Цео процес почиње слањем личне пријаве за члана Организационог одбора општине у којој је подносилац пријављен да станује.

Сваки држављанин Републике Србије с бирачким правом може да се добровољно и слободно пријави за члана Организационог обора општине, а не може да се пријави под именом било које организације или групе грађана. Организациони одбори имају народ-ни карактер. Нису представници ни државног органа или руководиоца, ни организације или групе људи. Њихов рад је непристрасан, праведан, мирнодопски, по Уставу и по закону усклађеним с Уставом.

Сваки члан Организационог одбора треба да упозна овај ипростор и да прати новости на њему.

Иницијативни одбор координира рад Организационих одбора у настојању да се сви суверенистички скупови по истој теми одрже истог дана у свим општинама тј. мест-има / градовима. Пожељно је да то буде суботом. 

ЗАДАЦИ И ДУЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

Организациони одбор припрема скуп, обавештава народ, руководи непристрасно и праведно извођењем скупа, стара се о мирнодопском карактеру скупа, обезбеђује за сваки скуп четри до шест кутија зависно од скупа. Три за гласачке листиће. Четврта је за обавезне и добровољне финансијске  прилоге. Преостале две су за пријаве за гласање.

Да би се ефикасно спровело народно директно вршење суверености потребна су финансијска средства. Предлажемо народу да народ на првом суверенистичком народном скупу сваке општине донесе  следећу одлуку о обавезно финансирању суверенистичких народних скупова новцем који народ издваја за ПДВ: 

„ОДЛУКА ПРВОГ СУВЕРЕНИСТИЧКОГ НАРОДНОГ СКУПА  ОПШТИНЕ …………………………………………………………….

У току директног вршења народне суверености све организације, које примају од народа уплате за ПДВ у овој општини, обавезне су да свакодневно сав дневни ПДВ приход предају руководиоцу Организационог одбора ове општине ради покривања финансијских трошкова око материјалних издатака и новчане надокнаде члановима Организационог одбора за њихов рад. Организациони одбор општине од тога 50% преноси организационом одбору Суверенистичког сабора народа града, који од тога 10% преноси организационом одбору Суверенистичког сабора народа Републике Србије.“

Прикупљеним новцем ће се покривати финансијски и материјални трошкови Организационог одбора. На крају скупа се јавно отварају све кутије. Утврђују се записнички, јавно, резултати пријављивања кандидата или гласања и скупљена сума новца. Сви  чланови Организациоог одбора који су водили скуп потписују јавно записнике. Записници се јавно објављују и електронском или обичном поштом достављају Иницијативном одбору у року од два дана. Он их потом објављује на овом свом ипростору: https://www.srbijanarodnadrzava.com.

Организациони одбор суверенистичког народног скупа општине има најмање три чла-на. Једно лице од њих је руководилац Одбора. Његовим избором тајним  гласањем или потврђивањем пријављеног члана  за руководиоца конституисан је Организациони одбор.

Организациони одбор суверенистичког народног скупа сваке општине одређује једног свог члана за члана Организационог одбора Суверенистичког сабора народа места/града коме припада та општина. Избором, тајним гласањем, његовог руководиоца и он је конституисан. Ако је резултат тајног гласања нерешен онда члан из Организационог одбора суверенистичког народног скупа општине који је био први конституисан постаје руководилац Организационог одбора Суверенистичког сабора народа места/града.

Организациони одбор Суверенистичког сабора народа места/града одређује једног свог члана за члана Организационог одбора Суверенистичког сабора народа Републике Србије. Избором, тајним гласањем, његовог руководиоца и он је конституисан. Ако је резултат тајног гласања нерешен онда члан из Организационог одбора суверенистичког сабора места/града који је био први конституисан постаје руководилац Организационог одбора Суверенистичког сабора народа Републике Србије.

Организациони одбори о свом конституисању доносе записник. Потписују га у броју за један више од броја чланова Организационог одбора. Један оригиналан примерак ша-љу поштом или епоштом Иницијативном одбору у року од два дана. Он се по пријему у року од три дана објављује на: https://www.srbijanarodnadrzava.com.

По конституисању Организационог одбора сви чланови Одбора се ангажују, пре првог суверенистичког народног скупа општине, на упознавање народа са овим процесом мирнодопског успостављања Републике  Србије на темељу народног опредељења записаног уважећем УставуУпознају народ с предлогом Иницијативног  одбора основне Одлуке  и с његовим предлогом Одлуке о Влади и извршне Одлуке. Обавештавају народ да сва обавештења и одговарајућа документа могу да прочитају и на ипростору https://www.srbijanarodnadrzava.com Иницијативног одбора  Народне иницијативе и да могу да их преузму уношењем у своје рачунаре.

Организациони одбор суверенистичког народног скупа општине треба, пре или у току првог суверенистичког народног скупа општине, грађанима или да подели следеће обрасце пријава: пријава за гласање за народног посланика из општине, пријава за гласање у општини за председника Републике и пријава за гласање у општини за председника Владе, или да их обавести да могу овде да их  преузму. Те попуњене обрасце обавезно, да би могли да гласају, предају Организационом одбору пред гласање на 2. суверенистичком народном скупу општине.

Организациони одбор суверенистичког сабора народа места/града треба, пре или у току првог суверенистичког народног сабора места/града, грађанима или да подели следеће обрасце пријава: пријава за гласање за народног посланика из места  / града, пријава за гласање у месту / граду за председника Републике и пријава за гласање у месту/граду за председника Владе, или да их обавести да могу овде да их преузму. Те попуњене обрасце обавезно, да би могли да гласају, предају Организационом одбору пред гласање на 2. суверенистичком сабору народа места/ града.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ СУВЕРЕНИСТИЧКИХ НАРОДНИХ СКУПОВА ПОЛИЦИЈИ

Организациони одбор суверенистичког народног скупа општине, у договору с Иниција-тивним одбором (Народне  иницијативе), најкасније пет дана пре дана његовог одржа-вања, јавно подноси Полицијској станици општине пријаву одржавања првог и другог суверенистичког народног скупа општине.

Организациони одбор првог и другог суверенистичког сабора народа места/града, нај-касније пет дана пре дана његовог одржавања,  јавно подноси Полицијској станици места/града  пријаву  одржавања првог и другог суверенистичког сабора народа места/града. 

Организациони одбор сабора народа Републике Србије најкасније пет дана пре дана његовог одржавања, јавно подноси Полицијској станици Београда пријаву  одржава-ња сабора народа Републике Србије пред Домом Народне скупштине у Београду

О поднетој Пријави полицијској станици Организациони одбор у року од три дана писмено обавештава Извршни орган поштом на: Поштански фах 106, Пошта 11070 Београд, или епоштом на: od.predaka.potomstvu@gmail.com или на његов ипростор https://www.srbijanarodnadrzava.com. Извршни орган то објављује у року од три дана у Списку организационих одбора.

ДИНАМИКА ОДРЖАВАЊА СУВЕРЕНИСТИЧКИХ НАРОДНИХ СКУПОВА

ПРВИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ НАРОДНИ СКУП ОПШТИНЕ

После конституисања организационих одбора у најмање 100 општина од 198 општина Републике Србије, Иницијативни одбор и његов Извршни орган овде истовремено објављују када се одржавају први суверенистички народни скупови по општинама. Њиховим одржавањем почиње да се остварује овај процес.

ПРВИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ САБОР НАРОДА МЕСТА / ГРАДА 

Одржава се у року од седам дана после одржавања последњег одржаног првог суверенистичког народног скупа општине тог места/града. О томе Организациони одбор доноси записник. Потписују га сви његови чланови у броју за један већем од броја чланова. Записник се најкасније следећег дана доставља Извршном органу поштом или епоштом или на овај ипростор. 

ДРУГИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ НАРОДНИ СКУП ОПШТИНЕ

Одржава се у року од седам дана после одржаног првог суверенистичког сабора народа места/града коме припада та општина. О томе Организациони одбор доноси записник. Потписују га сви његови чланови у броју за један већем од броја чланова. Записник се најкасније следећег дана доставља Извршном органу поштом или епоштом или на овај ипростор. 

ДРУГИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ САБОР НАРОДА МЕСТА / ГРАДА

Он се одржава у року од седам дана после одржавања последњег одржаног другог суверенистичког народног скупа општине тог места/града. О томе Организациони одбор доноси записник. Потписују га сви његови чланови у броју за један већем од броја чланова. Записник се најкасније следећег дана доставља Извршном органу поштом или епоштом или на овај ипростор. 

СУВЕРЕНИСТИЧКИ САБОР НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Суверенистички сабор народа Републике Србије се одржава пред Домом Народне скупштине у Београду у року од 15 дана од одржаног последњег другог суверенис-тичког сабора народа места/града.

НА КРАЈУ СУВЕРЕНИСТИЧКИХ СКУПОВА

На крају другог суверенистичког народног скупа општине и на крају другог суверен-истичког сабора народа се утврђује укупна сума новца. Ако је износ задовољавајући онда се он дели мајкама, из те општине / из тог места/града,  које су се породиле у току последњих 24 (48 или 72 зависно од расположивог новца а одлуку доносе присутни грађани акламацијом) сата подједнако за свако новорођенче.    

ЗАДАЦИ СУВЕРЕНИСТИЧКИХ НАРОДНИХ СКУПОВА

ПРВИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ НАРОДНИ СКУП ОПШТИНЕ И ПРВИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ САБОР НАРОДА МЕСТА/ГРАДА

Организациони одбор припрема шест кутија: једну за добровољне финансијске прилоге, другу за пријаве кандидата за народног посланика из општине  тј. из места/града, трећу за пријаве кандидата из општине тј. из места/града за председника Републике, четврту за пријаве кандидата из општине тј. из места/града за председника Владе, пету за гласачке  листиће општине тј. места/града о предлогу основне Одлуке, а шесту за гласачке листиће општине тј. места/града о предлогу за статус Владе.

Организациони одбор представља своје чланове, обавештава народ о поднетој пријави Полицијској станици,  о циљу и току скупа. Објашњава се ова Динамика одржавања суверенистичких скупова.  

Он обавештава народ да ће да се гласа о предлогу Иницијативног одбора народу:

Позвани и на скупу пријављени грађани излажу укратко, најдуже 5 минута, своја мишљења о наведеним предлозима. 

Приступа се гласању о тим предлозима.

Спроводе се процеси кандидовања за народног посланика, за председника Републике и за председника Владе.  Кандидате могу грађани да предложе, или појединци могу себе да предложе, за кандидата за народног посланика, за председника Републике или за председника Владе. 

Организациони одбор јавно обавештава народ да прима:

односно

За кандидате се прихватају само држављани Републике Србије с бирачким правом који испуњавају уставне и законске услове и који поднесу целу претходну документацију. Организациони одбор најкасније три дана пре другог суверенистичког народног скупа општине односно пре другог суверенистичког сабора народа места/града, објављује спискове свих тих кандидата за одговарајућу функцију. Истовремено те спискове Организациони одбори достављају Иницијативном одбору. Он их објављује у току три дана од њиховог пријема.

Организациони одбор јавно отвара кутије, јавно пребројава новац и јавно утврђује резултате гласања. О томе се саставља записник  најмање у три истоветна примерка.  Потписују га јавно на крају скупа сви чланови Организационог одбора који су били на скупу. Један оригиналан, потписани, примерак се најкасније следећег дана доставља Иницијативном одбору. Његов Извршни орган га јавно објављује у року од три дана на овом ипростору: https://www.srbijanarodnadrzava.com.

ДРУГИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ НАРОДНИ СКУП ОПШТИНЕ И ДРУГИ СУВЕРЕНИСТИЧКИ САБОР НАРОДА МЕСТА/ГРАДА

Организациони одбор обезбеђује:

Један члан Организационог одбора чита биографије пријављених кандидата за пред-седника Владе.  Кандидати јавно излажу: свој мотив за кандидовање, како би вршили ту функцију и зашто бирачи треба за њих да гласају.  Сваки присутан кандидат за председника Владе треба да саопшти структуру Владе и имена људи које би позвао, ако би био изабран, за чланове Владе и то за које функције у Влади. Ако није присутан, читају се његова пријава и изјава.

Један члан Организационог одбора чита достављене биографије пријављених канди-дата за народног посланика. Кандидати јавно излажу: свој мотив за кандидовање, како би вршили ту функцију и зашто бирачи треба за њих да гласају. Кандидатуре за народне посланике оних људи који нису оправдали своје одсуство са скупа сматрају се повученим. 

Присутни држављани Републике Србије с бирачким правом, после провере њиховог идентитета на основу важеће личне карте или важећег пасоша, на непосредним сло-бодним јавним изборима тајним гласањем, бирају:

А) народног посланика из те општине, односно из тог места/града,

Б) председника Републике.

и

В) председника Владе.

Организациони одбор јавно отвара кутије, јавно пребројава новац и јавно утврђује резултате гласања. О томе се саставља записник  најмање у три истоветна примерка.  Потписују га јавно на крају скупа сви чланови Организационог одбора који су били на скупу. Један оригиналан, потписани, примерак се најкасније следећег дана доставља Иницијативном одбору. Његов Извршни орган га јавно објављује у року од три дана на овом ипростору: https://www.srbijanarodnadrzava.com.

Извршни орган саставља збирни списак у коме објављује збирне резултате свих кандидата за председника Реублике.

Извршни орган саставља збирни списак у коме објављује збирне резултате свих кандидата за председника Владе.

А) За народног посланика из општине, односно из места/града, је изабрана личност која је добила највише гласова од бирача који су гласали у општини, односно у месту/граду. Записник потписују сви присутни чланови Организационог одбора и по један оригиналан примерак достављају изабраном народном посланику и Иницијативном одбору. Његов извршни орган га објављује и проглашава изабраног народног посланика из општине, односно из места/града, у року од три дана на овом ипростору: https://www.srbijanarodnadrzava.com.

Б) За председника Републике је изабран кандидат који је збирно на свим сувренистичким народним скуповима општина и суверенистичким саборима места/градова добио најмање више од 50% гласова бирача од свих бирача Републике Србије. Ако ни један кандидат није добио толику подршку бирача онда председник Народне скупштине вршји функцију и дужности председника Републике до избора новог председника Републике по Уставу и Закону о избору председника Републике усклађеном с Уставом.

В) За председника Владе је изабран кандидат који је збирно на свим сувренистичким народним скуповима општина и суверенистичким саборима места/градова добио највише гласова бирача од оних који су гласали у свим општинама и у свим местима/градовима. 

Организациони одбор јавно пребројава гласове и утврђује резултате јавно за председ-ника Владе пред грађанима који су гласали. Пред њима се  пише записник, чита се и јавно објављује. Потписују га сви чланови Организационог одбора. По један оригиналан потписани примерак записника доставља се сваком кандидату и  Иницијативном одбору. Његов Извршни орган га јавно објављује у року од три дана на овом ипростору: https://www.srbijanarodnadrzava.com.

Иницијативни одбор, по добијању изборних резултата са свих суверенистичких скупова и сабора, објављује листу збирних изборних резултата и проглашава изабраног председника Владе.

СУВЕРЕНИСТИЧКИ САБОР НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Организациони одбор обезбеђује:

Један члан Иницијативног одбора или члан његовог Извршног одбора чита народу Предлог Иницијативног одбора Извршне одлуке народа.

Један члан Иницијативног одбора или члан његовог Извршног органа излаже резул-тате гласања на суверенистичким народним скуповима општина и на суверенистич-ким саборима народа места/града о Предлогу Иницијативног одбора Извршне одлуке народа.

Организациони одбор отвара јавно непосредно слободно гласање тајним попуњава-њем гласачких листића.

По завршеном гласању отвара се јавно:

 1.  прво кутија са гласачким листићима, врши се њихово јавно пребројавање и јавно Организациони одбор утврђује резултат гласања који потписују  јавно најмање у девет оригиналних примерака сви чланови Организационог одбора. 
  1. Три примерка се предају члану Иницијативног одбора који је читао Предлог Извршне одлуке народа  да један примерак препорученом поштом с повртаницом  одмах јавно пошаље на кућну адресу Александра Вучића,
  2. два примерка се предају председнику нове, народне Народне скупштине,
  3. три примерка се предају новом председнику Владе, да заједно с председни-ком нове Народне скупштине, у пратњи  народа, поднесу један примерак дотадашњој Влади у Немањиној 11 у Београду и врши се примопредаја дуж-ности Владе,
 2.  Отвара се кутија с добровољним новчаним прилозима. Јавно се утврђује сума и додељује се јавно представнику породилишта за србску децу на Косову и Мето-хији.  

Један члан Иницијативног одбора  објављује;

 • да власт преузимају:
  • нова, народна, Народна скупштина, њен председник и, ако председник Републике није изабран, као  вршилац дужности председника Републике до избора новог председника Републике,
  • нови председник Републике (ако је изабран),
  • нова Влада,
 •  да Иницијативни одбор (Народне иницијативе) и његов Извршни орган престају с радом, а ипростор: https://www.srbijanarodnadrzava.com остаје отворен на неодређено време.  
 • да се чланови Иницијативног одбора захваљују свима на подршци и сарадњи, а посебно члановима организационих одбора. Они су остварили овај процес!!!
 • да се позивају присутни грађани да се упуте седишту Владе заједно са представ-ницима нове власти,
 • да се закључује суверенистички сабор народа Републике Србије.